Ads Converter

Để chèn mã Adsense vào blog thông qua Chỉnh sửa HTML, bạn không thể sao chép trực tiếp dán. Cách để sao chép Adsense của bạn là Google Adsense hoặc Mã Javascript khác, sau đó nhấp vào nút Chuyển đổi. Sau đó sao chép và dán vào blog của bạn.
(To insert the Adsense code into your blog via HTML Editing, you can not directly paste the paste. The way to copy your Adsense is Google Adsense or other Javascript code, then click the Convert button. Then copy and paste into your blog.)

  • Convert & to &
  • Convert ' to '
  • Convert " to "
  • Convert < to &lt;
  • Convert > to &gt;