10 tháng 3 2021

Làm hiệu ứng gõ chữ chạy trên webiste

Hướng dẫn tạo hiệu ứng gõ chữ đơn giản cho website của bạn. DEMO ONLINE: https://sitecommon.minhquydesign.com/ DEMO CLONE:  ht...

26 tháng 2 2021

Black-White AMP Blogger Theme

Black-White AMP Blogger Theme Giới thiệu tính năng HEAD REQUIRED META TAG Mobile Friendly True Check Google Testing Tool Validator (I...

Paralaxmaize được kết hợp Materialize CSS và Google AMP

Paralaxmaize được kết hợp Materialize CSS và Google AMP Giới thiệu tính năng Responsive True Check Mobile Friendly True Check ...

16 tháng 3 2019

Spectredoc Blogger Template

Spectredoc được làm từ SpectreCSS Framework (https://picturepan2.github.io/spectre/) với bố cục blog hai cột Giới thiệu tính năng Respo...

07 tháng 3 2019

Paralaxmaize Blogger Template

Paralaxmaize được kết hợp Materialize CSS và Google AMP Giới thiệu tính năng Responsive True Check Mobile Friendly True Check Googl...

01 tháng 1 2019

Hướng dẫn resizeimage() trong Template Blogger

Mục đích của việc sử dụng resizeimage() để giảm kích thước ảnh dư thừa so với khung chứa ảnh, hàm này thường được áp dụng trong theme AM...